Sales

SM01

5,000,000 Đ4,000,000 Đ

BUSPAY01

300,000 Đ300,000 Đ

MDT250A

295,000 Đ250,000 Đ

MDT120A

120,000 Đ120,000 Đ

MPPR01

48,000,000 Đ39,000,000 Đ

SIM150

210,000 Đ150,000 Đ

Máy chủ MobiCAM 1

SR01

200,000 đ

- Máy chủ MobiCAM

- Chỉ sử dụng dịch vụ Web, App (không lưu trữ data) 

- Phù hợp với các phương tiện không bắt buộc theo Nghị định

- 200.000 đ/năm/1cam 

Phí sử dụng dịch vụ bao gồm : 
- Sử dụng máy chủ đặt tại Datacenter ở Việt Nam, đảm bảo tốc độ đường truyền.
- App đa nền tảng hoạt động trên MacOS Ios , android,...
- Trang web quản lý camera giao diện trực quan và dễ sử dụng

Sản phẩm tương tự